วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ชื่อโครงการ ลดความอ้วนอย่างปลอดภัย

1.หลักการและเหตุผล
   เนื่องจากในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ในสังคมมีปัญหาเกี่ยวกับโรคอ้วน ทั้งนี้ก็เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น พันธุกรรม สภาพสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเกี่ยวข้อง กับการบริโภค ภาวะผิดปกติในร่างกาย หรือโรคบางชนิด เช่น Hypothyroidism,Cushing Syndrome ผลจากการใช้ยาบางประเภท ก็มีผลข้างเคียงให้อ้วนได้ เช่น ยาต้านการซึมเศร้า บางตัวเช่น Amitryotyline หรือยาต้านรักษาโรคจิตบางตัว เช่น(Chlorpromazine,Lithium) หรือพวก Corticosteroids (สเตียรอยด์) และ Cyproheptadine เป็นต้น และเพราะเหตุปัจจัยพวกนี้จึงทำให้มีผู้ประสบปัญหาอ้วนเป็นจำนวนมาก และไม่รู้จังวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้อง จนทำให้เกิดผลเสียต่อบุคคลนั้น และสังคมเป็นอย่างมาก เช่น กินยาลดความอ้วนจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตจนเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมอย่างหนึ่ง เป็นต้น ดังนั้นเราจึงควรที่จะจัดทำโครงการเพื่อช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ให้มีสุขภาพที่ดีและถูกหลักอนามัย
2.วัตถุประสงค์
1.เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาอ้วนให้มีทางออกในการแก้ปัญหาที่ดีและถูกต้อง
2.เพื่อให้ผู้ที่ประสบปัญหาสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและเห็นผลได้จริง
3.เพื่อช่วยลดจำนวนผู้ป่วยโรคอ้วน และโรคอื่นๆที่เป็นผลมาจากโรคอ้วน ในสังคมให้มีจำนวนลดลง
4.เพื่อลดปัญหาการเสียชีวิตเนื่องจากการลดความอ้วนโดยไม่ถูกวิธี ที่เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมอย่างหนึ่ง
5.เพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยมที่ผิดในการลดความอ้วน คือการกินยาลดความอ้วน
6.เพื่อให้ทุกคนในสังคมมีสุขภาพที่ดีและมีร่างกายที่แข็งแรง
3.กลุ่มเป้าหมาย
1.ผู้ที่มีภาวะอ้วน
2.ผู้ที่สนใจดูแลสุขภาพไม่ให้อ้วน
3.ผู้สูงอายุที่เป็นโรคอ้วน
4.บุคคลทุกเพศทุกวัยที่มีความสนใจที่จะลดความอ้วน
4.วิธีดำเนินการ
1.ตรวจสอบหาบุคคลที่เป็นโรคอ้วนในสังคม
2.สอบถามประวัติ และบันทึกข้อมูลการกิน และสาเหตุของความอ้วน
3.เสนอแนะวิธีการกินที่ถูกหลักอนามัย และเพื่อให้อยู่ในแบบแผนของโครงการต้องให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพ ฤติกรรมการกิน โดยให้กินตามที่ทางเราได้กำหนด คือ กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ เน้นอาหารที่มีกากใย คือ ผัก ผลไม้ ลดอาหารพวกแป้งและของหวาน กินอาหารให้ตรงเวลา พักผ่อนให้เพียงพอ
4.ทุกเช้าและเย็นเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายที่ทางเราจัดให้เป็นเวลานาน 30 นาที
5.ทำอย่างนี้ติดต่อกันเป็นเวลา 1 เดือน แล้วบันทึกผลการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพร่างกาย
6.จัดให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้จัดทำโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการ หรือผู้ที่สนใจ และบันทึกข้อมูลของของแต่ละคนเพื่อนำไปเป็นแนวทางการปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้นต่อไป
5.ระยะเวลาดำเนินการ  1 เดือน ตั้งแต่ วันที่1 - 31 สิงหาคม 2554
6.สถานที่ดำเนินการ  บ้านของแต่ละคน และลานกว้างในชุมชน
7.งบประมาณ  20,000 บาท
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
คนที่ได้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่น้ำหนักลดลง และมีสุขภาพที่ดีขึ้น ทุกคนรู้จักวิธีการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง และผู้เสียชีวิตเนื่องจากลดความอ้วนด้วยวิธีผิดๆในสังคมมีจำนวนลดน้อยลง
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ น.ส. จุฑาธิปดิ์  แสงใส

ผู้จัดทำโครงการ นางสาว จุฑาธิปดิ์ แสงใส ม.6/5 เลขที่ 34

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น